KLUBY SPOD

Klub SPOD je organizačnou štruktúrou Spolku pre obnovu  dediny a jeho činnosť sa riadí podľa č. V. Ods. F/  Stanov SPOD.

V tomto období je založený a vyvíja aktívnu činnosť  KLUB SPOD Polomka, ktorého registrácia je 12. februára 2010. Pôvodne vznikol ako SPOD Obecný Klub –Polomka so sídlom Kukučínova 3, 976 66 Polomka.

KTO SME A ČO ROBÍME
Klub Spolku pre obnovu dediny Polomka je od 12.februára 2010 aktívnym združením dobrovoľníkov, ktorí sa podieľajú na rozvoji a propagácii mikroregiónu Horehronie.
Naši 14 členovia a aktivisti za ten čas vybudovali pamätník spisovateľovi, politikovi a diplomatovi, rodákovi z Polomky, Michalovi Chudíkovi. Pri Základnej škole v Polomke organizujeme krúžok Poznaj krásy svojej dediny. A práve so žiakmi, ktorí ho navštevujú, sme objavili rodný dom svetoznámej spisovateľky a novinárky Kláry Jarunkovej.
To bol začiatok našej novej aktivity, ktorej sa nepretržite venujeme už od roku 2017. Počas nášho viac ako päťročného úsilia sa nám podarilo čiastočne zrekonštruovať dom v Červenej Skale, miestnej časti Šumiaca, v ktorom prišla Klára Jarunková na svet. A už o pár týždňov, pri príležitosti 100. výročia narodenia, v ňom otvoríme pamätnú izbu tejto výnimočnej osobnosti. Rodáčka z Horehronia získala za svoje diela najvyššie štátne vyznamenania – Pribinov kríž 1. triedy a Rad Ľudovita Štúra 1. triedy a mnohé zahraničné ocenenia. Jej tvorba podnietila odbornú obec, ktorá ju nominovala na Nobelovu cenu za literatúru. Jej knihy pre deti a mládež boli preložené do 39 jazykov.
Okrem pamätnej izby, pripravujeme v budove zriadenie malého poštového múzea. Rodičia Kláry Jarunkovej boli poštovými úradníkmi a tak sa snažíme oživiť atmosféru z roku 1922. Presne 28. apríla v tom roku sa začala životná púť Kláry Chudíkovej, malého dievčatka, žiačky, učiteľky, novinárky a spisovateľky, ktorá oslovila milióny detských sŕdc svojimi nezabudnuteľnými príbehmi.
František Ďurčenka, podpredseda SPOD, predseda Klubu SPOD Polomka

ZÁKLADNÉ ČINNOSTI KLUBU SPOD
1/ Uplatňovanie cieľov Spolku pre obnovu dediny v obci, mikroregióne
2/ Dodržiavanie stanov OZ SPOD
3/ Spolupráca s verejným, občianskym a súkromným sektorom pri
– zlepšovaní podmienok života na dedine
– realizácii Programu obnovy dediny
4/ Podporovanie aktivít Spolku pre obnovu dediny – predsedníctva
5/ Rozvíjanie rôznych foriem osvety, vzdelávania a propagácie obnovy dediny
6/ Organizovanie aktivít a súťaží podnecujúcich motiváciu občanov v POD
7/ Podporovanie odborných činnosti a praktickej realizácie POD
– koncepčná úloha
– operatívna úloha
8/ Pôsobenie na myslenie ľudí pre trvaloudržateľný rozvoj (TUR)
– pomáhať mobilizovať všetky zdroje vidieka
9/ Príprava „ Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce“
– Občiansky princíp a verejno- súkromné partnerstvo v procese tvorby programov a plánov
10/ Získavanie a využívanie finančných podpôr (aj z EÚ) na realizáciu cieľov POD
11/ Organizovanie pravidelnej schôdzkovej a vnútornej spoločenskej činnosti Klubu SPOD
12/ Činnosť Klubu SPOD nie je pre jedno volebné obdobie samosprávnych orgánov obce.

Prvé vedenie Klubu bolo zaregistrované: 

predseda   Ing. Igor Jankov, Komenského 20 Polomka

Podpredseda: František Ďurčenka

Tajomník: Katarína Malčeková

 Hospodár: Mária Pohančaníková

 Kontrolná komisia:   Ing. František Oceľ, Mgr. Mária Oceľová

 Registzračný list podpísal František Ďurčenka, predseda SPOD.

V tomto období Klub SPOD Polomka má evidovaných členov a predsedom Klubu je František Ďurčenka, zakladateľ Klubu.

Klub SPOD Polomka z iniciatívy Františka Ďurčenku organizoval Krúžok  na Základnej škole v Polomke, ktorý mal za úlohu zapojiť žiakov do činností Klubu a odovzdávať mladej generácií skuseností a poznatky s Programu obnovy dediny a jeho zámerov. V rámci tejto činnosti fotografovaním objektov, koré si zaslužia aj obecnú ochranu – pamätihodnotí sme objavili rodný dom svetovej spisovateľky Kláry Jarunkovej v Červenej Skale. Klub SPOD prijal úlohu dostať objekt do nájmu od vlasníka, ktorým sú Lesy SR a obnoviť objekt, ktorý je naozaj rodným domom spisovateľky.